Download ఎన్నో కుటుంబాలని నిలబెట్టిన సప్త శనివార వ్రతం| Sapta Sanivara (7 Saturday) Vratha | Nanduri Srinivas Mp3

Download ఎన్నో కుటుంబాలని నిలబెట్టిన సప్త శనివార వ్రతం| Sapta Sanivara (7 Saturday) Vratha | Nanduri Srinivas 21.61 MB - 15:44 mp3 by Nanduri Srinivas - Spiritual Talks. You can also listen to ఎన్నో కుటుంబాలని నిలబెట్టిన సప్త శనివార వ్రతం| Sapta Sanivara (7 Saturday) Vratha | Nanduri Srinivas song stream on MP3 Music Download, damkz.jagorawi.my.id
ఎన్నో కుటుంబాలని నిలబెట్టిన సప్త శనివార వ్రతం| Sapta Sanivara (7 Saturday) Vratha | Nanduri Srinivas

Duration: 21.61 MB

Size: 15:44

Published: 18 June 2021

Listen: 2,884,693

Likes: 52,890


When we come across tough issues like : Ill-health, Financial issues, Lack of children, Job issues, Marriage problems, Family problems etc we tend to go to astrologers. We end up in spending thousands of rupees for Graha Shanthis (to pacify planets)

What if there is a simple Vratha that can be performed in 30 minutes to solve these problems? This video describes that Vratha in a detailed way, its rules & regulations

Q) Where is the Audio for the Vratha process? - వ్రతం ఆడియో ఎక్కడుంది?
A) youtube.com/watch?v=2XU4-IfAQPo

PDF for this Vratham in Telugu & English
drive.google.com/file/d/1WJwtTTTyHacsBFfEB3sI3FnWEC_sSZCR/view?usp=sharing

Vratham stories in Telugu & English
drive.google.com/file/d/1mCLQIh6APkscKpo0fTriTxe1NJqt88Mu/view?usp=sharing
(English stories courtesy Sri. Bala Rajesh Giduthuri. Our sincere thanks to him)

Q) What are the general rules for this Pooja
A) youtube.com/watch?v=Lm14pYFDlRw

Q) ఈ వ్రతం శనివారం చేస్తాం కదా, ఆ రోజు నువ్వుల ఉండలు తినవచ్చా?
A) ప్రసాదం కనుక తినవచ్చు.

Q) ఈ వ్రతంలో ఏ నువ్వులు వాడాలి, నల్ల నువ్వులా తెల్లవా ?
A) తెల్ల నువ్వులు

Q) పుస్తకం చూసి చదవడం రాకపోతే ఏం చేయాలి?
A) పిల్లలు చదివిన Demo వీడియో పక్కన పెట్టుకొని అందులో ఉన్నట్టుగా చేయండి

Q) ఆషాఢ మాసంలో ప్రారంభించవచ్చా?
A) ఏ శనివారమైనా ప్రారంభించవచ్చు

Q) ఏటి సూతకంలో ఉన్నవారు వ్రతం చేసుకోవచ్చా?
A) ఏటి సూతకంలొ ఉన్నవారు సూతకం అయ్యేదాకా వ్రతాలు చేయకూడదు. నిత్య పూజ చేసుకోవచ్చు

Q) ప్రతీ శనివారం ఒకరికి భోజనం పెట్టాలా? Lockdown సమయంలో భోజనం పెట్టడం కష్టం కదా?
A) ప్రతివారం ఒకరికి పెట్టాలి. Lockdown సమయంలో గుడిలో పూజారికైనా, మరెవరికైనా భోజనానికి సరిపోయే ధనం ఇవ్వండి.

Q) కలశం, పీట, Blouse ఏం చేయాలి?
A) ప్రతీ వారం పూజ అయ్యాకా తీసి వేసి, మళ్ళీ వచ్ఛే వారం వాటినే పెట్టుకోవచ్చు . కలశం లోని జలం మొక్కల్లో పోసేయండి

Q) కలశం పెట్టుకోవడం మా సాంప్రదాయంలో లేదు, ఏం చేయాలి?
A) అది మానేసి మిగితా పూజ చేసుకోండి

Q) 7 దీపాలు పెడితే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని వత్తులు వేయాలి
A) 3 వేయండి

Q) పిండి దీపాన్ని, కొబ్బరికాయని తరువాత ఏం చేయాలి?
A) నేతితో వెలిగిస్తే తనుక ప్రసాదంలా తినేయండి. పిండివి నేతితో పెట్టినా, నువ్వుల నూనెతో మామూలు దీపాలు కనీసం రెండైనా పెట్టండి . కొబ్బరికాయ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు.

Q) వివాహానికీ సంతానానికీ ఉద్యోగానికీ ఏ రకమైన ప్రతిమలు పూజలో పెట్టాలి?
A) దంపతుల బొమ్మా, ఊయల బొమ్మా మొదలైనవి దొరికితే పెట్టండి. లేకపోతే అన్నిటికీ ముడుపే పెట్టేయండి

Q) పూర్వ సువాసినులూ, బ్రహ్మ చారులూ చేయవచ్చా?
A) మనిషి అన్నవాళ్లు ఎవ్వరైనా చేయవచ్చని వీడియోలో చెప్పారుగా.

Q) నా భర్తా పిల్లలూ పూజలో కూర్చోకపోతే నేను ఏం చేయాలి?
A) ఎవ్వరూ కూర్చోకపోతే మీరొక్కరే చేయండి

Q) మాంసాహారం మానేయాలా, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలా?
A) పూజ చేసిన శనివారం రోజు రెండూ పాటించాలి

- Uploaded by: Rishi Kumar, Channel Admin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
About the speaker Sri NanduriSrinivas - Check below link :
youtube.com/c/NanduriSrinivasSpiritualTalks/about
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
English Sub titles courtesy: Thanks to anonymous channel family members for their contribution
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer and Copy right for “Nanduri Srinivas” youtube channel:
This is a personal video channel, we make no representations as to accuracy, completeness or validity of any information on this channel and “Nanduri Srinivas” or the administrators are not liable for any errors, omissions or any losses or damages arising from its understanding or use. It is intended to be used and must be used for informational purposes only. Any implementation by you based on the information given in this channel is strictly at your own risk. Viewers are encouraged to do their own research. Sri Nanduri Srinivas or the administrators don’t warrant that any information obtained from this channel will be error free.

#nandurisrinivas #nandurisusila #nandurisrivani
#nandurisrinivasspiritualtalks
#nandurisrivanipujavideos
#nandurisrinivaslatestvideos
#nandurisrinivasvideoslatest #nandurisrinivasspeeches
#spiritual #pravachanalu

This knowledge was acquired by various means like antique sources, research, books, speeches of various Gurus, observation, analysis & meditation. Since we are critically thinking human beings, these views are subject to change revision and rethinking at any time. Please do not hold us to them in perpetuity.

Comments below the videos are sole responsibility of the writers and they take full responsibility, liability and blame for any libel or litigation that result from something written in a comment, hence please keep the comments polite and relevant.

Note: Videos/content in this channel are copyrighted and can be reused only after obtaining the permission from channel admin (Mr. Rishi Kumar) Here is Mail id of admin (Please dont write your personal problems to this ID)
[email protected]